Stokke Steps Chair + Cushion (No Tray) - White/Hazy Grey/Blue

#STHCCSHNOTRY-WHTHZYGRYBLUE
Stokke Steps Chair + Cushion (No Tray) - White/Hazy Grey/Blue