Stokke Steps Chair + Cushion (No Tray) - White/Hazy Grey/Orange

#STHCCSHNOTRY-WHTHZYGRYORNGE
Stokke Steps Chair + Cushion (No Tray) - White/Hazy Grey/Orange